Политика конфиденциальности UAB “VESTAKA”

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. UAB “Vestaka” siekia užtikrinti, kad klientai, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mumis ir mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai susipažintumėte su šia Privatumo politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.

 

2. Naudodamiesi UAB “Vestaka” interneto svetaine, taip pat naudodamiesi UAB “Vestaka” siūlomomis paslaugomis bei kitais pagrindais suteikdami UAB “Vestaka” savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis. Privatumo politika reglamentuoja UAB “Vestaka” tvarkomus asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų bendrovėje, UAB “Vestaka” interneto svetainėje www.vestaka.lt (toliau – interneto svetainė), susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos UAB “Vestaka” gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

 

3. Duomenų valdytojo rekvizitai: UAB „Vestaka“ Juridinio asmens kodas 124905426 Registracijos adresas: Širvintų r.sav. Turlojiškių k.6, Lietuva Tel. +370 5 261 0022 El.p.: vestaka@vestaka.lt

 

4. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius lankytojas naudoja prisijungti prie interneto svetainės.

 

5. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS 

6. Renkame šio tipo duomenis: 

 • tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate UAB “Vestaka” paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją; 
 • tuos, kurie generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
 • tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų. 

 

7. Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.

 

8. Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai UAB “Vestaka”. UAB “Vestaka” nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus. 

 

9. UAB “Vestaka” renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate ar kuriuos UAB “Vestaka” gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis:

 • vardas, 
 • pavardė, 
 • telefono numeris, 
 • elektroninio pašto adresas. 

 

10. UAB “Vestaka” renka ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, užsakydami paslaugas ar lankydamiesi interneto svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie interneto svetainės: 

 • lankytojo vardą, pavardę, telefoną, elektroninio pašto adresą, IP adresą, paliktus komentarus interneto svetainėje, kitus duomenis, kuriais lankytojas savanoriškai pasidalino lankydamasis interneto svetainėje (slapukai); 

 

11. UAB “Vestaka” gali gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook”, “Linkedin” tinkluose. 

12. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti. 

 

13. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

 • tinkamam paslaugų suteikimui, apdorojimui ir administravimui;
 • interneto svetainės lankytojų identifikavimui;
 • atsakymams į pateiktas užklausas/prašymus pateikti; 
 • tiesioginės rinkodaros tikslu, pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, renginius ir kitą UAB “Vestaka” veiklą;
 • įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas. 

 

14. Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: 

 • jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; 
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems krovinių vežimo ir su tuo susijusias paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti; 
 • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

15. Duomenų subjektas turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 
 • Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 
 • Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 
 • Turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis UAB “Vestaka” teisėtais interesais (teisė nesutikti su duomenų tvarkymu);
 • Tais atvejais, kai duomenų subjekto duomenis UAB “Vestaka” tvarko duomenų subjekto  sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir duomenų subjekto sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas (teisė atšaukti sutikimą).

 

SLAPUKAI

16. Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, UAB “Vestaka” gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų (angl. cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai joje apsilankote. 

17. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius. 

18. UAB “Vestaka” interneto svetainėje naudojamas slapukas statistinei tinklapio informacijai rinkti. Slapuko apskaita vykdoma per “Google Analytics”, kurios rezultatas statistinis.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Ši politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į UAB “Vestaka” vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje. 

20. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu 3 punkte nurodytais rekvizitais.