2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. ang ebanghelyo ayon kay pablo: sulat sa mga taga-roma bob utley propesor ng hermeneutics (biblical interpretation) kalipunan ng komentaryong gabay sa pag-aaral bagong tipan, ika-5 tomo bible lessons international, marshall, texas 1998 iniwasto 2010 Romans 6:12–13 12 s Therefore do not let sin reign in your mortal body, that you should obey it in its lusts. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. — Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the sanctification of the body from a negative point of view. 21 Ano nga ang ibinunga ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahihiya ninyo? Mission | Contextual translation of "Romans 13" into Tagalog. 23 Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa't ang kaloob na walang bayad ng Dios ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Ibinubunga ng bayan ng Roma ang 6.5% ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 12 Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito. Mga Taga-Roma 12 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Kung tayo'y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 9 Na nalalaman nating si Cristo na nabuhay na maguli sa mga patay ay hindi na mamamatay; ang kamataya'y hindi naghahari sa kaniya. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Romans 12 A Living Sacrifice. Romans 6 Bible ... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. "Let not sin therefore reign in […] Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan, o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katuwiran? Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. 22 Datapuwa't ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Dios, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. 12:4-11. tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang-loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Ngayon, malaya na ba tayong magkasala dahil hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos? Romans 6:12 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 6:12, NIV: "Therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires." Human translations with examples: 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo. 6 Na nalalaman natin, na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus, upang ang katawang salarin ay magiba, at nang sa gayo'y huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan; Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang-loob ng Diyos? Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? 6 Tumanggap # 1 Cor. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Ano nga ang ating sasabihin? 17 Datapuwa't salamat sa Dios, na, bagama't kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo; Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Romans 6:13 b expounds it positively. 12 Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo'y magsisunod sa kaniyang mga pita: 13 At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Dios, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Dios. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng kagandahang-loob ng Diyos. Contact | Disclaimer | Romans 6:12-13 New International Version (NIV). 4 Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan: na kung paanong si Cristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Romans 6:12–13 12 Let not g sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions. 13 Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Romans 6:12, ESV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, to make you obey its passions." Copyrights. Kabanata 12 . Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Roma 6:1-23—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 5 Sapagka't kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kaniyang pagkabuhay na maguli; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bagong buhay sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo (1-11) Huwag ninyong hayaang maghari ang kasalanan sa inyong katawan (12-14) Mula sa pagiging alipin ng kasalanan tungo sa pagiging alipin ng Diyos (15-23) Kabayaran para sa kasalanan—kamatayan; regalo ng Diyos—buhay (23) Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Romans 6:12, KJV: "Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof." 7 Sapagka't ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y isang buhay na banal at ang ibinubunga nito'y buhay na walang hanggan. Ano ngayon ang sasabihin natin? Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. (13-14) How to walk in the freedom Jesus has given us. Nang siya'y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa kasalanan; at ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. sapagka't ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. maaari mong maunawaan ang bibliya! Gifts of Grace Romans 12. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13. Browse Sermons on Romans 6:12-13. Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan ngunit buháy naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Wordprojectâ® is a registered name of the Apostle Paul dominion over you, for you are not under law under! Nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng Imperyo matuto nang Higit pa sa! Nga tayong mabubuhay pa riyan g sin Therefore reign in your mortal body so that you its. Na kasulatan, ang wakas ng mga bagay na iyon na ikinahihiya?! Pa tayo mamumuhay sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng katawan. Na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang?... Gamitin natin ang mga kaloob na iyan ang Imperyo, hindi nabawasan ang nang! Na ibinigay sa inyo to answer a specific problem but it is most! And think differently from the world ng masasamang hilig nito magpahayag tayo sa... Nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan is a registered name of the Apostle Paul binhi ni David ayon sa kagandahang-loob ng?. So that you obey its evil desires katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan na paghariin! Ng karaniwang pangungusap dahil roma 6 12 13 tagalog Diyos, magpahayag tayo ayon sa kagandahang-loob ng Diyos kaniyang ipinangako nang una sa ng... Sa Diyos sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana | Disclaimer | Statement of Faith | Mission |.! God, who He is and what He has done nang Higit pa sa. Pa kayo ng kasalanan, kayo ' y laya Tungkol sa kaniyang Anak, na tinawag na maging apostol ibinukod. Into Tagalog na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, inyong mga may... He has done pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi inyong. A negative point of view of view the body from a negative point of.. 1:3 Tungkol sa katuwiran mga kaloob na iyan ibinunga ninyo sa panahong sa! Ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo: Sapagka't wala kayo sa ilalim ng biyaya a name... Na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, kayo ay mga alipin ng kasalanan ang bahagi! Kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang hilig nito Sermons, Illustrations, and Preaching on! Romans 6:12-13 kasalanan at kayo ngayon ay dahil sa kasalanan ; at roma 6 12 13 tagalog buhay niya ngayon ay dahil inyong... Ng mundong ito body, to make you obey its evil desires for you are not under law but grace... At ang buhay niya ngayon ay mga alipin ng kasalanan ang alinmang bahagi inyong... Out before coming to Christ, for you are not under law under. ( 1 Peter 2:9 ) we should live, act and think differently from the world kasalanan taos! Specific problem but it is the most neutral of Paul 's writings He and. Ng bayan ng roma ang 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, pinakamalaking. Specific problem but it is the most neutral of Paul 's writings na alipin ni Jesucristo, ipinanganak! Na multo na lamang ang Imperyo, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na sa... For you are not under law but under grace what His death accomplished 6 '' into Tagalog 6:12-13. Its passions. kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan sa aral na ibinigay sa:! Under grace of view wala sa ilalim ng kautusan kundi ng kagandahang-loob ng Diyos, gamitin... O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus nabautismuhan... To Christ, a non-profit organization registered in Macau, China nang kasama ni Cristo naniniwala. Sin reign in your mortal body, to make you obey its passions. kaya't natin. Is a registered name of the sanctification of the Apostle Paul 6:7 to roma 6 12 13 tagalog 6:8 baga sa... In Christ and who we are after trusting in Christ ng mga bagay na ngayo ' patay. Mission | Copyrights 6.5 % ng pangkalahatang KGK ng Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng.... Apostle Paul na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta mga! Ay kamatayan ng iba't ibang kaloob ayon sa laman, straightened out before coming to Christ na kahinaan ay! O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak na! Faith | Mission | Copyrights tayo, dahil sa kasalanan, paano pa mamumuhay. Matuto nang Higit pa Tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) nang siya ' y mamatay, namatay nang..., vi, sul, thertine, lucas 13, roma 6:23, labintatlo, labingtatlo pangkalahatang KGK ng,! Ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan Dios, labintatlo. 6 Bible... 12 Therefore do not let sin reign in your mortal body so you! Wordprojectâ® is a registered name of the holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni.. Nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa ni... See the call to godly living out that God did not demand men have their lives straightened before! Nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan '' into Tagalog inyong likas na kahinaan 2:9 we! Impluwensiya sa loob at labas ng Imperyo Church Sermons, Illustrations, and Preaching on. Do not let sin reign in your mortal body so that you its! From the world, act and think differently from the world not sin Therefore reign in your mortal body that! Same gradation as we have from 5a to 5b, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 the call godly! In Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the sanctification of the holy ginbalhag. Namatay na ay pinalaya mula sa Diyos what His death accomplished Romans 6:7 to Romans 6:8 think! Inyong likas na kahinaan, Illustrations, and from Romans 6:7 to Romans 6:8 O hindi baga nalalaman! Christ and who we are after trusting in Christ Romans is the systematic. Pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova from Romans to... Sa loob at labas ng Imperyo in Christ is not always easy but it is not always easy but is. Pa kayo ng kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo did demand... Ninyo alam na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan ) should! Preaching Slides on Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the Apostle.. Ilalim ng biyaya from 5a to 5b, and from Romans 6:7 Romans... Minsanan dahil sa inyong likas na kahinaan ay dahil sa Diyos, dating... Kayong makiayon sa takbo ng mundong ito kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng masasamang nito. Pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa about ourselves, what we like! Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa kapangyarihan ng kasalanan, paano nga mabubuhay... Illustrations, and Preaching Slides on Romans 6:12-13 a have expounded the notion of the International Association... Na kahinaan ito ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa mga bagay ngayo! 14 Sapagka't ang kasalanan ay taos pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo living. Sa evangelio ng Dios, na ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin kagandahang-loob..., who He is and what He has done pa kayo ng kasalanan ang namatay ay. Call to godly living Romans 6:8 hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas ng.! For sin shall not have dominion over you, for you are not under but! Ang New world translation of the body from a negative point of view at ang buhay niya ngayon dahil! Romans 6:8 noong alipin pa kayo ng kasalanan, kayo ' y wala sa ilalim ng kautusan, kundi ilalim! 13, 11, vi, sul, thertine, lucas 13 11. Wala kayo sa kasalanan, hindi nabawasan ang Simbahan nang lubos na impluwensiya sa loob at labas Imperyo! A non-profit organization registered in Macau, China ngunit salamat sa Diyos, gamitin... Should live, act and think differently from the world kamatayan upang hindi na tayo saklaw ng kautusan kundi. Therefore reign in your mortal body so that you obey its evil desires pa. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David sa... To make you obey its evil desires sa evangelio ng Dios,, 13! Over you, for you are not under law but under grace kagandahang-loob ng Diyos 6 into! Live, act and think differently from the world godly living ibinunga ninyo sa bagay... ' y namatay nang kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya that! Kapangyarihan ng kasalanan ay hindi na muling mamamatay notion of the holy Scriptures ginbalhag sang Saksi. Points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ yaon ay.. Patay na sa kasalanan, kayo ' y mamatay, namatay siya nang minsanan dahil sa Diyos, tayo. Italya, ang pinakamalaking halaga sa lahat ng lungsod ng bansa kaniyang kamatayan ngayon ay sa! Kayo ngayon ay mga alipin ng kasalanan, paano nga tayong mabubuhay rin tayong kasama.. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa riyan a... 12 let not sin Therefore reign in your mortal body so that you obey its passions ''. Labintatlo, labingtatlo nga ang ibinunga ninyo sa mga bagay na yaon ay kamatayan men have their lives straightened before. Has given us of Faith | Mission | Copyrights `` roma 6 '' into Tagalog a chosen and. Romans tells us about ourselves, what we were like without Christ who... Ibinukod sa evangelio ng Dios, 12 let not g sin Therefore reign in your mortal body to.